Slut på platser för i år – redan!

Slut på platser för i år – redan!

Då var det slut! Det finns inte kvar några platser att hyra denna säsongen då de platser som kom in för uthyrning nu är bokade. I år var det strax över 30 platser till uthyrning, mot normalt ungefär 50 att fördela på över 80 intressenter. Om man önsker ställa sig i kö för köp av andelar kontaktar man kansliet. Det kostar 100 kr / år ( 365 dar ) att stå i kö för köp av andelar .

Fullt i år!

Kappseglings klubben håller årsmöte

Kappseglingsklubben håller stämma. Befintliga medlemmar i klubben ska ha mottagit kallelse till årsmötet via mail.
Årsmötet kommer att hållas digitalt via Teams. Om du avser att delta, vänligen anmäl dig till Niklas.Morawetz@symetri.com senast måndag 22 mars kl 18!
Teams länk skickas senast dagen innan mötet.
Tidpunkt för mötet: Torsdag den 25 mars kl 18.00.

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
1.         Fastställande av röstlängd för mötet.
2.         Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3.         Val av protokolljusterare och rösträknare.
4.         Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5.         Fastställande av föredragningslista.
6.         Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7.         Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8.         Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9.         Fastställande av medlemsavgifter.
10.       Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11.       Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12.       Val av:
a)  föreningens ordförande för en tid av ett år;
b)  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c)  en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
d) en revisorer jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e)  två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
f)  ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

Mvh
Niklas Morawetz
Lagunens Kappseglingsklubb

Begränsade öppettider kansliet

Då vår kanslist Pia har ramlat och krossat sin armbåge i helgen, är tyvärr kansliet stängt en tid framöver. Janne och Simon finns på plats och får försöka hjälpa er om det går, annars får det vänta tills Pia är tillbaka. Kan även bli att vi helt stänger ner någon dag i denna veckan (8) tyvärr.
Hälsningar
Janne och Simon

Dags att utbilda sig vidare

Nu startar vi nästa utbildning för Lagunens och LSS medlemmar. Starten kommer att vara den 20 januari i Lagunens klubbhus. Vi anpassar lokalen till rådande pandemiregler och man stannar hemma vid minsta sjukdomssymtom. Vi kommer även att sända lektionerna via Zoom eller Teams om man inte kan vara på plats. Om ni är tvungna att avbryta pga sjukdom så är ni välkomna på nästa kurs istället.
Anmäl er snarast till henrik@yachtschool.se och betala in kursavgiften 2000 kr till Bg 609-5947, glöm inte ert namn. Kursmaterial beställer ni senare och det betalas vid överlämnandet på kursen. Ni som har läst förarintyg och har boken Fritidsskepparen använder samma bok.

KustskepparIntyg

Pris 2000 kr exkl material och examination
Start torsdagen 20 januari 2021 kl 18:30.

UPPLÄGG
Innefattar 7-8 träffar samt 1 examinationstillfälle. Förhörsavgiften 625 kronor betalas kontant till förhörsförrättaren vid examinationstillfället. Ta med legitimation och intygsbok vid examinationstillfället.

Innehåll
Du får lära dig bl a mörkernavigering, säkerhet ombord och principerna för GPS, radar och SRC/VHF. Kustskepparintyget fodrar ingående kunskaper om de internationella sjövägsreglerna, fartygsljus, ljud-och ljussignaler, sjökort, fyrbelysningssystem, säkerhet och sjömansskap.

Mål
Kursen leder fram till ett kustskepparintyg som är ett krav för att föra fram båtar som är minst 4 x 12 m. Kostnad för examinationen tillkommer med 625 betalas till examinatorn på plats. Kursen avslutas med en uppskrivning inför NFB ( nämnden för båtlivsutbildning) godkänd examinator.

Förkunskaper
Förarintyg (ett krav för examination) samt genomförd båtpraktik. Krav för examination är fyllda 15 år.

Kursledare
Henrik de Vries/Pär Edholm

Kursmaterial
Kostnad för material tillkommer. Samma bok som används i förarintyg. Ett komplett paket för Förarintyg innehåller:
Fritids skepparen (Utterström)
– Passare, köpes på kursen.
– transportör
– Övningssjökort 93
Bra att ta med sig, anteckningspapper, blyertspenna, suddgummi, linjal.

Anmälan till henrik@yachtschool.se
Frågor till adressen ovan eller på telefon 0766-453 000

Mvh
Henrik de Vries
RYA Yachtmaster/FBVII/Förrättare NFB

mail: mailto:henrik@yachtschool.se
phone +46 766 453 000
www.yachtschool.se
Utbildare sedan år 2000