Frågor och svar – Ombyggnad av brygga F & G i Lagunen

Vad kommer hända med bryggorna?

 • Fem olika leverantörer har varit med och lämnat anbud i förprojekteringen, varav tre var med till det slutgiltiga urvalet
 • Vi kommer byta ut både G och F bryggan med betong/betong flytelement med fenderbräda i trä. Bryggorna kommer utrustas med Y-bommar.
 • Valet av betongbryggor är mer kostsamt än trä/betong som vi har i dag, men livstidskostnaden bedöms lägre eftrsom miljökrav gjort så impregneringen som finns i dag inte alls håller på samma sätt som på träbryggor levererade 1985. Samtliga bryggleverantörer stipulerade 10 års levtid på trä, mot 50 år på rena betongbryggor.
 • Byte av bryggorna kommer att påbörjas under vecka 45 med nedmontering av de gamla bryggorna. 
 • G-bryggan kommer att flyttas så långt österut det går och förlängas ca 10 meter för att skapa utrymme för framtida platser, eller evt en låg service/underhållsbrygga.
 • F-bryggan kommer att  rätas ut, vilket underlättar placeringen av båtar då nuvarande vinklar skapar problem med att några platser är ”tårtbitsformade”. Bryggan kommer att utgå från befintlig fästpunkt i land och sluta där bryggan slutar i dag.

Varför har vi valt Y-bommar?

 • Y bommar är så man bygger moderna hamnanläggningar. Det är kostnadseffektivare än att bygga med akterpålar, framför allt för mindre och medelstora platser.
 • Flexibiliteten med Y bommar möjliggör förändring av platsers bredd och längd i framtiden med längre och/eller bredare båtar.
 • Valet av Y-bommar underlättar utbyten vid skador och reducerar därmed underhållskostnaderna.
 • Enkelhet för mindre båtar med låga fribord.
 • Föreningen tjänar pengar på att maximera platsernas storlek vid framtida försäljning av båtplatser.

 Varför har vi inte valt pålar?

 • Svårighet med att slå pålar med exakthet. Svårighet att få exakthet i platsens bredd. Rättviseaspekten har tidigare varit viktig för hamnens medlemmar.
 • Entreprenörerna som är involverade har varnat för risken att träffa gamla kapade pålar vilket fördyrar entreprenaden.
 • Kostsammare över tid än bommar.
 • Att gräva ner mer järn i botten är inte miljövänligt.

Vilken typ av Y-bommar är valda?

 • Vi har valt rena förtöjningsbommar, och inte gångbryggevarianten. Detta beror i huvudsak på begränsat plats mellan båtplatserna, då vi hade tvingats ta bort platser, men även såklart en kostnadsfråga. 
 • Det kommer att installeras 8 meters Y-bommar på östsidan av F-bryggan, medan på västsidan är varannan 10 meter och däremellan 8 meter, för enklare inkörsel.
 • Valde Y-bommar är 100*100mm och inplastade med vit plast för att minska risken för skrapmärken och skador. 2 st flottörer på 10-meters bommarna och 1 st flottör på 8-meters bommarna 
 • Blåa flytelement så som på nuvarande G-bryggan. Bestyckas med trekantsraster i själva Y’et för enklare på- och avstigning.
 • Befintliga bommar på G bryggan återanvänds.

Hur ser landgången ut?

 • De kommer att förses med ledstång 

Vilka mått har båtplatserna?

 • I enlighet med praxis i andra hamnar och även enligt så vi har åp G-bryggan kommer vi behålla tidigare CC-mått. Det som nu är CC-mått mellan pålarna blir CC-mått mellan centrum på Y-bommarna. I praktiken innebär Y-bommarna att 10cm av tidigare utnyttjbar yta nu kommer att tas upp av bommen. 
 • Å andra sidan, med den nya lösningen säkerställer vi att man får den yta man betalar för med större noggrannhet. Med dagens pålar varierar bredden ganska mycket mellan olika platser som borde vara lika stora. Dessutom säkerställer platsernas utformning nu att båterna ligger på ägarens, och inte grannens plats.
 • För dagens 9 meters platser kommer vi att utöka vattenarealen i och med 10m bommarna. Det kommer dock innebära ändring i andelstalet, utan detta förblir som tidigare och påverkar därför heller inte avgifterna till Malmö stad.
 • Den utökade ytan kommer först räknas in när platsen byter ägare, och föreningen kommer då att sälja med en utökad yta.
 • Samma fördelning som på G-bryggan idag. Dock kommer platsernas verkliga bredd och nominella (det som står på kontraktet) justeras så det stämmer överens.
 • För att undvika ojämn belastning på bryggor och bommar, kommer vi framöver ha som riktlinje att båtens bredd ska få plats inom 90% av båtplatsens bruttobredd enligt praxis.
 • Vidare kommer båten fortfarande ej att få sticka utanför den längsta bommen som hör till platsen, dvs EJ enligt Alt.1 i figuren nedan. 

Hur ska bryggan förankras?

 • Bryggorna kommer fortfarande att förankras med pålar och inte med ankare/kätting, eftersom det är grunt i Lagunen. 
 • För F bryggan kommer pålarna att vara integrerade i bryggorna, och pålarna kommer att stå inne i bryggan och inte på båtplatsen som idag.
 • Det kommer bli färre, kraftigare 400 mm diameters pålar för säkerhets skull. Höjden kommer att vara minimum 2 meter över vattenytan.

Hur ska jag förtöja vid Y-bommar?

 • Vid Y-bommar förtöjer man med spring i bommarna, ej i bryggan.
 • Men det kommer att finnas en extra förtöjningsbygel vid bryggan på bommen för de som inte vill förtöja med spring.
 • Båten kommer fortfarande ej att få sticka utanför den längsta bommen som hör till platsen, dvs EJ enligt Alt.1 i figuren nedan
 • Förtöjningshållare kan köpas till på eget initiativ, detta kommer att organiseras av hamnkapten. Offererad kostnad 490;- per hållare, men ambitionen är att vi kan förhandla ned priset vid inköp av större kvantitet. 
 • Samma sak gäller med stegar till båt om detta önskas, det kommer ej att vara tillåtet med egna lösningar, då man ej får borra eller skruva i bryggan. Bryggruppen kommer att kika på en lösning för detta och informera om alternativ under våren 2024.

Vad med resten av bryggorna?!

 • Vi jobbar med en säker ekonomi, detta innebär att vi investerar löpande efter att vi får in ekonomiska medel, så detta hänger i ganska stor utsträckning på vilka intäkter husbilsställplatserna genererar.
 • Styrelsen har i diskussioner med leverantörerna tagit med att det kommer att investeras för framtiden på resten av bryggorna.
 • Vi har således ej lovat någon leverantör framtida bryggor eller inköp, men det skapar ett intresse för de olika leverantörerna.
 • Kostnaderna i dag för enbart betongelementen till brygga A – E är ca 8,5 miljoner, totalt 719 meter brygga kvarstår.
 • Val av lösning för övriga bryggor är INTE beslutat och således inte uppe för diskussion i nuläge.

Kommer det att finnas el och vatten på bryggorna? 

 • Vi har valt ett Beas system då detta finns sedan tidigare i hamnen (husbilsställplatserna). Detta kommer vara framtidssäkrat, för betalning på stolpe. Systemet kommer inte att implementeras initialt, då vissa komponenter är dyra i anskaffning, men det ger oss möjligheter längre fram utan fullständig nyinvestering. 
 • Kommer att ha samma system på F- och G-bryggan med 4 eluttag på varje stolpe + vattenutkastare. Dagens lösning med 6 eluttag/stolpe är inte förenlig med dagens regler.
  G-bryggan kommer att få 3 stolpar medan F-bryggan får 7 stolpar.

Jag vill / vill inte ligga på Y-bom!

 • Byt brygga, genom att ställa sig i kö på listan, medlemmar har förtur för byte.
 • Samma sak gäller omvänt om man önskar ligga vid Y-bom på de nya bryggorna, men idag har plats på annan brygga.
 • Byten kommer kunna genomföras i mån av plats, och vi kommer att prioritera båtar som nära platsernas maxmått, framför mindre båtar. 
 • Ett byte behandlas som ett vanligt byte, så evt ändring av andelstal täcks av andelshavare.  
 • Kontakta kansliet för att komma med på listan. 

Har vi råd med det här? Det verkar dyrt!

 • Kostnaden för investeringen ligger på runt 4.750.000. Då är inte bortforsling av befintliga bryggor inräknat. Dessa kommer vi lägga på hamnplan fram tills vi har råd att destruera, eller eventuellt sälja dem.
 • Vi prioriterar två bryggor nu, då kostnaden för dubbelarbete på G bryggan vid först flytt, sedan byte hade ökat de totala kostnaderna avsevärt. Vi har råd, eftersom vi har skött ekonomin bra de senaste åren, men ändringen av räkenskapsåret ställer oss öppna för en likviditetsutmaning OM vi skulle få en stor, oförutsedd utgift innan medlemsavgifterna kommer in till våren. 
 • För att slippa behöva låna pengar på bank till dyr ränta, KAN det bli aktuellt att fråga hamnens medlemmar att frivilligt betala in hela eller delar av medlemsavgiften innan förfallodatum för att undvika likviditetsbrist. Detta är något vi kommer tillbaka till OM det skulle bli nödvändigt. I dagsläget vill vi bara flagga upp möjligheten, och visa att det finns en plan.    
 • Som nämnt innan, kostnaden ENBART för betongflytelement för A-E ligger i dag på ca 8,5 miljoner. Takten i vidare bryggbyten kommer därför att sättas av föreningens möjlighet att generera överskott. Styrelsens ambition är att vara varsamma med kostnaderna för medlemmarna och vi kommer utreda möjligheten för extra inkomster genom tex. utökad ställplatsyta. En evt avgift, likt årets 18kr/andel, kommer inte att vidareföras per automatik, men den kan komma att föreläggas stämman i april för nytt beslut.