STADGAR FÖR BÅTSÄLLSKAPET LAGUNEN, MALMÖ


Revisionshistorik för de fem senaste åren.
Rev. 2018-11-27
§ 9b ändrad enligt årsmötesbeslut.
Rev. 2021-11-22
§ 11 och § 13 ändrade enligt årsmötesbeslut.
Rev. 2022-12-29
§ 5, § 6, § 9a, § 10 och § 13 ändrade enligt årsmötesbeslut.
§ 1 Namn
Den idéella föreningens namn är: Båtsällskapet Lagunen, Malmö förkortat
BSLM.
§ 2 Ändamål
Föreningens ändamål är att verka för båtlivets utveckling samt verka för god
sammanhållning bland föreningens medlemmar. Olika operativa
verksamheter kan organiseras i sektioner. Den sportsliga
seglingsverksamheten i småbåtshamnen Lagunen bedrivs i en särskild
kappseglingsklubb. Samverkan mellan föreningarna regleras genom ett avtal
och i händelse av att detta avtal upphör återgår verksamheten till BSLM.
§ 3 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun.
§ 4 Medlemskap
Till medlem antages andelsägare i Andelshamnen Lagunen i Malmö
Ekonomisk Förening.
Familjemedlem antagas som medlem i föreningen efter särskild anmälan till
föreningens kansli. Annan person och junior må efter ansökan om
medlemskap till styrelsen, efter prövning, beviljas inträde. Junior är sådan
person som under verksamhetsåret fyller högst 20 år.
Utträde ur föreningen för andelsägare följer stadgarna för Andelshamnen.
Övriga medlemmar kan beviljas utträde ur föreningen efter anmälan till
föreningens kansli och få giltighet vid tidpunkt för nytt verksamhetsår.
§ 5 Avgifter
Medlem erlägger avgifter med belopp, som föreslås av styrelsen och
fastställs av ordinarie årsmöte. Följande undantag gäller dock: Om
föreningen drabbas av ökade kostnader i samband med någon avgift och
denna ökning inträffar efter medlemsmöte fattat beslut om avgiften i fråga,
har styrelsen rätt att utan medlemsmötets hörande höja avgiften med
motsvarande belopp.
Medlemsavgiften betalas senast 30 dagar efter erhållet inbetalningskort.
Utöver den årliga medlemsavgiften till BSLM ska medlem som innehar mer
än en båtplats, årligen till BSLM erlägga en Flerplatsavgift för varje innehavd
båtplats, utöver den första. Flerplatsavgiftens storlek fastställs varje år till
samma belopp som medlemsavgiften i BSLM.
§ 6 Verksamhetsår
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.
§ 7 Sektioner
Vissa verksamheter kan vara lämpliga att organisera såsom sektioner inom
BSLM. I de fall sådana verksamheter bedöms ha en varaktighet över flera år
skall sektion föreslås av styrelsen och godkännas av årsmöte.
Sektionsledamöter utses då vid årsmöte. I händelse av att verksamhet i sådan
sektion av någon anledning upphör eller i övrigt inte bedrivs i omfattning och
till innehåll enligt föreningens intentioner kan styrelsen till nästkommande
årsmöte föreslå att sektion/verksamhet omgående avvecklas. Valda
sektionsledamöters ansvar kvarstår tills avveckling skett. Av
föreningsstyrelsen tilldelade ekonomiska och fysiska resurser återställs till
BSLM. Även verksamheter av kortsiktigare karaktär kan organiseras i
sektioner. Styrelsen för BSLM äger att besluta om detta, starta och avsluta
verksamheten samt tilldela erforderliga resurser. Ledamöter tillsätts likaledes
av styrelsen.
§ 8 Verksamhetsprogram
Verksamhetsprogrammet utgör det årliga förverkligande av föreningens mål.
Ett verksamhetsprogram utarbetas och anslås 60 dagar efter årsmötet. Det
åligger styrelsen och sektioner att utarbeta verksamhetsprogrammet. Detta
skall minst omfatta följande punkter:

 1. Preliminär budget för BSLM verksamhet
 2. Planerade underhållsarbeten under året
 3. Planerade investeringar under året
 4. Sektionernas verksamhet under året
 5. Andra arrangemang
  § 9 Årsmöte
  a) Årsmöte bör hållas under april månad, dock senast 31 maj, styrelsen
  bestämmer tid och plats, samt kallar till möte. Extra föreningsmöte hålls,
  då styrelsen finner anledning därtill eller då minst en tiondel av
  medlemmarna så begärt eller när revisorn skriftligen, med angivande av
  skäl, så begär. Extra möte kan endast behandla den eller de frågor som
  föranlett mötet. Om kallelse ej skett i enlighet med denna paragraf, har
  mötet ej rätt att fatta bindande beslut.
  b) Kallelse till ordinarie möte skall ske senast två veckor i förväg och
  kallelse till extra möte senast två veckor i förväg. Kallelse ska ske genom
  brev med postbefordran eller, efter respektive medlems godkännande via
  SMS eller e-mail. Underlåter styrelsen att inom 14 dagar från begäran
  enligt § 9a kalla till extra möte får den/de som begärt möte kalla till detta
  c) Varje medlem, med undantag av juniorer, som fullgjort sina stadgeenliga
  skyldigheter är röstberättigad och har en röst. Junior som fyllt 15 år, är
  röstberättigad endast i frågor som rör juniorverksamhet.
  d) Som föreningens beslut gäller, om ej annorlunda föreskrivs, den mening
  som erhåller mer än hälften av rösterna. Vid lika röstetal har
  mötesordföranden utslagsröst. Röstning får ej ske genom ombud. Vid val
  enligt § 8e gäller att den som erhåller flest röster blir vald. Vid lika
  röstetal sker valet genom sluten omröstning. Vid ånyo lika röstetal sker
  val genom lottning.
  e) Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
 6. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
 7. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 8. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
 9. Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret.
 10. Föredragning av revisorernas berättelse för samma tid.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter för två år.
 13. Val av styrelseordförande bland styrelseledamöterna för ett år.
 14. Val av sektionsledamöter för två år för varaktigt tillsatta sektioner.
 15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för ett år.
 16. Val av valberedning.
 17. Fastställande av årsavgift.
 18. Fastställande av arvoden för styrelsen.
 19. Föredragning av verksamhetsberättelsen för det gångna året från
  respektive sektion.
 20. Motioner och styrelsens förslag.
 21. Övriga frågor
  § 10 Motioner från medlemmar
  Ärende som medlemmar önskar få behandlat vid ordinarie årsmötet skall vara
  styrelsen tillhanda senast 1 januari.
  § 11 Styrelsen
  Styrelsen är föreningens verkställande organ och skall bestå av minst sju (7)
  och högst nio (9) ordinarie ledamöter samt en till två suppleanter.
  Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för en period
  av två år i taget. För att säkerställa styrelsens kontinuitet väljs ca hälften av
  antalet funktionärer varje år. Ordförande väljs bland styrelseledamöterna för
  ett år. Mandatperioden omfattar tiden från ordinarie föreningsstämma valåret
  till ordinarie föreningsstämma andra året efter valåret.
  Styrelsen är beslutsför då minst fem (5) ledamöter är närvarande. Beslut inom
  styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden
  utslagsröst.
  Styrelsens uppgift och ansvar är att under året tillse att
  verksamhetsprogrammet genomförs, bevaka att stadgar och regelverk
  efterlevs samt sköta föreningens övergripande angelägenheter och ansvara för
  och förvalta föreningens tillgångar. Styrelsen ansvarar för att medlemsmöten
  utlyses och hålls på utsatt tid samt ansvarar för klubbens kontakt med
  myndigheter och massmedia. Kassören ansvarar för klubbens likvida medel
  och bokföring. Vid första möte efter årsmöte skall styrelsen konstituera sig.
  Senast en månad efter årsmötet skall vid årsmötets fattade beslut anslås på
  anslagstavlan i klubbhuset.
  § 12 Firmateckning
  Föreningens firma tecknas av styrelsen, eller av två ledamöter i förening som
  styrelsen utser därtill.
  § 13 Revisorer
  Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av
  två på årsmötet utsedda revisorer, för vilka även utsetts en suppleant.
  § 14 Föreningsflagga
  Varje båt, som innehar båtplats och som är registrerad på medlem i
  Andelshamnen Lagunen Malmö har rätt att föra föreningens flagga.
  § 15 Stadgeändring
  Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas av ordinarie årsmöte. 2/3
  majoritet av vid mötet röstande medlemmar erfordras för beslutets giltighet.
  § 16 Medlems skyldighet
  Varje medlem är skyldig att i och i omedelbar närhet av Andelshamnens
  område följa föreningens stadgar och regelverk. Medlem skall inte agera i
  frågor som åligger någon förtroendevald. All kontakt i föreningens namn med
  massmedia sköts av styrelsen.
  § 17 Uteslutning av medlem
  Uteslutning av medlem får ej beslutas förrän medlemmen haft tillfälle att yttra
  sig över grunderna till begärd uteslutning. Beslut om uteslutning fattas av
  styrelsen. Om medlemskap beviljats på basis av oriktiga uppgifter av
  betydelse för behandling av ansökan, utesluts medlemmen omedelbart.
  Medlemsavgiften återbetalas ej. Person som uteslutits av föreningen kan
  överklaga beslutet på nästkommande årsmöte.
  § 18 Tvister
  Eventuella tvister skall i första hand söka lösas internt inom föreningen.
  Medlem är, om denne känner sig förfördelad, skyldig att i första hand vända
  sig till en person i styrelsen och/eller respektive sektion. Om denne ej anser
  sig få rättelse därmed, skall denne vända sig till styrelsen, som behandlar
  frågan på nästkommande styrelsemöte. Om denne ej heller därefter anser sig
  få rättelse, kan denne yrka på att frågan skall behandlas på årsmötet.
  § 19 Regelverk
  Styrelsen har rätt att till årsmöte föreslå ändringar till dessa stadgar som
  fastställs av årsstämman samt i övrigt upprätta erforderliga regler för ordning
  och trivsel utöver den Hamnordning som gäller för Andelshamnen. Om
  situationen så kräver kan styrelsen ändra komplettera eller stryka sådana
  regler. Vid sådana åtgärder skall information om dessa vara anslagna minst en
  vecka innan åtgärden träder i kraft. Medlem har rätt att på anfordran erhålla
  ett exemplar av varje gällande regelverk.
  § 20 Föreningens upplösning
  Beslut om föreningens upplösning skall för att vara giltigt, fattas på två på
  varandra följande årsmöten. Av kallelserna till dessa möten skall framgå att
  förslag om föreningens upplösning föreligger. Medlem har inte rätt till del av
  föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
  Föreningens behållna tillgångar skall tillfalla Sjöräddningssällskapet.

Ä