Stadgar Båtsällskapet Lagunen

Revisioner

Rev. 2013-11-20
§ 2 ändrad enligt årsmötesbeslut
Rev. 2018-11-27
§ 9b ändrad enligt årsmötesbeslut

§ 1   Namn

Den idéella föreningens namn är: Båtsällskapet Lagunen, Malmö förkortat BSLM

§ 2 Ändamål

Föreningens ändamål är att verka för båtlivets utveckling samt verka för god sammanhållning bland föreningens medlemmar. Olika operativa verksamheter kan organiseras i sektioner. Den sportliga segelverksamheten i småbåtshamnen Lagunen bedrivs i en särskild kappseglingsklubb. Samverkan mellan föreningarna regleras genom ett avtal och i händelse av att detta avtal upphör återgår verksamheten till BSLM

§ 3 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun.

§ 4 Medlemskap 

Till medlem antagas andelsägare i Andelshamnen Lagunen i Malmö Ekonomisk Förening.
Familjemedlem antagas som medlem i föreningen efter särskild anmälan till föreningens kansli.  Annan person och junior må efter ansökan om medlemskap till styrelsen, efter prövning, beviljas inträde.  Junior är sådan person som under verksamhetsåret fyller högst 20 år.
Utträde ur föreningen för andelsägare följer stadgarna för Andelshamnen.
Övriga medlemmar kan beviljas utträde ur föreningen efter anmälan till föreningens kansli och få giltighet vid tidpunkt för nytt verksamhetsår.

§ 5 Avgifter

Medlem erlägger avgifter med belopp, som föreslås av styrelsen och  fastställes av ordinarie årsmöte. Följande undantag gäller dock: Om föreningen drabbas av ökade kostnader i samband med någon avgift och denna ökning inträffar efter medlemsmöte fattat beslut om avgiften i fråga, har styrelsen rätt att utan medlemsmötets hörande höja avgiften med motsvarande belopp.
Medlemsavgiften betalas senast 30 dagar efter erhållet inbetalningskort.

§ 6 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är 1 september – 31 augusti.

§ 7 Sektioner  

Vissa verksamheter kan vara lämpliga att organisera såsom sektioner inom BSLM. I de fall sådana verksamheter bedöms ha en varaktighet över flera år skall sektion föreslås av styrelsen och godkännas av årsmöte. Sektionsledamöter utses då vid årsmöte. I händelse av att verksamhet i sådan sektion av någon anledning upphör eller i övrigt inte bedrivs i omfattning och till innehåll enligt föreningens intentioner kan styrelsen till nästkommande årsmöte föreslå att sektion/verksamhet omgående avvecklas. Valda sektionsledamöters ansvar kvarstår tills avveckling skett. Av föreningsstyrelsen tilldelade ekonomiska och fysiska resurser återställes till BSLM.
Även verksamheter av kortsiktigare karaktär kan organiseras i sektioner. 
Styrelsen för BSLM äger att besluta om detta, starta och avsluta verksamheten samt tilldela erforderliga resurser. Ledamöter tillsättes likaledes av styrelsen.          

§ 8 Verksamhetsprogram

Verksamhetsprogrammet utgör det årliga förverkligande av föreningens mål.  Ett verksamhetsprogram utarbetas och anslås 60 dagar efter årsmötet.  Det åligger styrelsen och sektioner att utarbeta verksamhetsprogrammet. Detta skall minst omfatta följande punkter:

 1. Preliminär budget för BSLM verksamhet
 2. Planerade underhållsarbeten under året
 3. Planerade investeringar under året
 4. Sektionernas verksamhet under året
 5. Andra arrangemang

§ 9 Årsmöte 

 1. Årsmöte skall hållas i november månad, styrelsen bestämmer tid och plats samt kallar till möte. Extra föreningsmöte hålls, då styrelsen finner anledning därtill eller då minst en tiondel av medlemmarna så begärt eller när revisorn skriftligen, med angivande av skäl, så begär. Extra möte kan endast behandla den eller de frågor som föranlett mötet. Om kallelse ej skett i enlighet med denna paragraf, har mötet ej rätt att fatta bindande beslut.
 2. Kallelse till ordinarie möte skall ske senast två veckor i förväg och kallelse till extra möte senast två veckor i förväg. Kallelse skal ske genom brev med postbefordran eller, efter respektive medlems godkännande via SMS eller e-mail. Underlåter styrelsen att inom 14 dagar från begäran enligt §9a kalla till extra möte får den/de som begärt möte kalla till detta
 3. Varje medlem, med undantag av juniorer, som fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter är röstberättigad och har en röst. Junior som fyllt 15 år, är röstberättigad endast i frågor som rör juniorverksamhet.
 4. Som föreningens beslut gäller, om ej annorlunda föreskrivs, den mening som erhåller mer än hälften av rösterna. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Röstning får ej ske genom ombud. Vid val enligt §8e gäller att den som erhåller flest röster blir vald. Vid lika röstetal sker valet genom sluten omröstning. Vid ånyo lika röstetal sker val genom lottning.
 5. Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
  1. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
  4. Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret
  5. Föredragning av revisorernas berättelse för samma tid
  6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
  7. Val av styrelseledamöter och suppleanter för två år
  8. Val av styrelseordförande bland styrelseledamöterna för ett år
  9. Val av sektionsledamöter för två år för varaktigt tillsatta sektioner
  10. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för ett år
  11. Val av valberedning
  12. Fastställande av årsavgift
  13. Fastställande av arvoden för styrelsen
  14. Föredragning av verksamhetsberättelsen för det gångna året från respektive sektion
  15. Motioner och styrelsens förslag
  16. Övriga frågor

§ 10 Motioner från medlemmar

Ärende som medlemmar önskar få behandlat vid ordinarie årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 31 augusti.

§ 11 Styrelsen

Styrelsen är föreningens verkställande organ och skall bestå av minst nio (9) och högst tolv (12) ordinarie ledamöter samt två till tre suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för en period av två år i taget. För att säkerställa styrelsens kontinuitet väljs ca hälften av antalet funktionärer varje år. Ordförande väljs bland styrelseledamöterna för ett år. Mandatperioden omfattar tiden från ordinarie föreningsstämma valåret till ordinarie föreningsstämma andra året efter valåret.
Styrelsen är beslutsför då minst fem (5) ledamöter är närvarande. Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Styrelsens uppgift och ansvar är att under året tillse att verksamhetsprogrammet genomförs, bevaka att stadgar och regelverk efterlevs samt sköta föreningens övergripande angelägenheter och ansvara för och förvalta föreningens tillgångar. Styrelsen ansvarar för att medlemsmöten utlyses och hålles på utsatt tid samt ansvarar för klubbens kontakt med myndigheter och massmedia. Kassören ansvarar för klubbens likvida medel och bokföring. Vid första möte efter årsmöte skall styrelsen konstituera sig. Senast en månad efter årsmötet skall vid årsmötets fattade beslut anslås på anslagstavlan i klubbhuset.

§ 12 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen, eller av två ledamöter i förening som styrelsen utser därtill.

§ 13 Revisorer

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer, för vilka även utsetts två suppleanter.

§ 14 Föreningsflagga

Varje båt, som innehar båtplats och som är registrerad på medlem i Andelshamnen Lagunen Malmö har rätt att föra föreningens flagga.

§ 15 Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas av ordinarie årsmöte. 2/3 majoritet av vid mötet närvarande medlemmar erfordras för beslutets giltighet.

§ 16 Medlems skyldighet

Varje medlem är skyldig att i och i omedelbar närhet av andelshamnens område följa föreningens stadgar och regelverk. Medlem skall inte agera i frågor som åligger någon förtroendevald. All kontakt i föreningens namn med massmedia sköts av styrelsen.

§ 17 Uteslutning av medlem

Uteslutning av medlem får ej beslutas förrän medlemmen haft tillfälle att yttra sig över grunderna till begärd uteslutning. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Om medlemskap beviljats på basis av oriktiga uppgifter av betydelse för behandling av ansökan, utesluts medlemmen omedelbart. Medlemsavgiften återbetalas ej. Person som uteslutits av föreningen kan överklaga beslutet på nästkommande årsmöte.

§ 18 Tvister

Eventuella tvister skall i första hand söka lösas internt inom föreningen. Medlem är, om denne känner sig förfördelad, skyldig att i första hand vända sig till en person i styrelsen och/eller respektive sektion. Om denne ej anser sig få rättelse därmed, skall denne vända sig till styrelsen, som behandlar frågan på nästkommande styrelsemöte. Om denne ej heller därefter anser sig få rättelse, kan denne yrka på att frågan skall behandlas på årsmötet.

§ 19 Regelverk

Styrelsen har rätt att till årsmöte föreslå ändringar till dessa stadgar som fastställes av årsstämman samt i övrigt upprätta erforderliga regler för ordning och trivsel utöver den Hamnordning som gäller för Andelshamnen. Om situationen så kräver kan styrelsen ändra komplettera eller stryka sådana regler. Vid sådana åtgärder skall information om dessa vara anslagna minst en vecka innan åtgärden träder i kraft. Medlem har rätt att på anfodran erhålla ett exemplar av varje gällande regelverk.

§ 20 Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning skall för att vara giltigt, fattas på två på varandra följande årsmöten.
Av kallelserna till dessa möten skall framgå att förslag om föreningens upplösning föreligger.  Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.  Föreningens behållna tillgångar skall tillfalla ”Svenska Sällskapet för Räddning af skeppsbrutne”, Sjöräddningssällskapet.