Stadgar Andelshamnen Lagunen i Malmö Ekonomisk Förening

Rev. 2012-11-22 i samråd med Gatukontoret Malmö Kommun
§2 ändrad enligt stämmobeslut
Rev. 2015-11-25 i samråd med Gatukontoret Malmö Kommun
§6 och §22 ändrade enligt stämmobeslut
Rev. 2016-02-28
§22 ändrad efter synpunkter av Bolagsverket
Rev.2018-11-27 i samråd med Gatukontoret Malmö kommun
§2, §21 och §22 ändrade enligt stämmobeslut.
Rev. 2022-04-12 i samråd med Gatukontoret Malmö kommun
§4, §9 och §18 ändrade enligt stämmobeslut
Rev. 2022-12-29 i samråd med Gatukontoret Malmö kommun
§8, §9, §11, §21, §23 och §24 ändrade enligt stämmobeslut.
Rev. 2023-03-01
§22 ändrade enligt krav från Bolagsverket p.g.a. ändrad lagstiftning.

§ 1

Föreningens firma är Andelshamnen Lagunen i Malmö Ekonomisk Förening. Reg.nr 716407-1123

§ 2

Föreningen har till ändamål att förvalta, driva, underhålla och kontinuerligt förnya och utveckla Andelshamnen Lagunen i vilken båtplatser hyrs av medlemmarna.      

§ 3

Föreningen och dess styrelse har sitt säte i Malmö.

§ 4

Styrelsen består av lägst sju (7) och högst nio (9) ledamöter med lägst en och högst två styrelsesuppleanter.

§ 5

Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för en period av två år i taget. För att säkerställa styrelsens kontinuitet väljs ca hälften av antalet funktionärer varje år. Ordföranden väljs bland styrelseledamöterna för ett år. Mandatperioden omfattar tiden från ordinarie föreningsstämma valåret till ordinarie föreningsstämma andra året efter valåret

§ 6

Revisorerna ska vara minst två till antalet jämte minst två suppleanter, vilka utses av föreningsstämman för en period av ett år i taget. Därutöver har Malmö stad rätt att utse en revisor samt en revisorssuppleant.

§ 7

Föreningens firma tecknas av styrelsen, eller av två ledamöter i förening som styrelsen utser därtill.

§ 8

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 9

Medlem i föreningen skall delta med minst 34,5 andelar. Dessa andelar berättigar till hyra av en båtplats på 2,5 x 7 m. Medlem som önskar hyra större plats skall delta med ytterligare andel för varje påbörjad kvadratmeter båtplatsen överstiger denna grundstorlek.
En andel utgör 335 kronor varav 40 kronor utgör extra uttaxering. Denna uttaxering fastlades slutgiltigt 84-09-26.
Andel skall räknas upp med allmänt konsumentprisindex för november månad varje år med början 1982. Till det omräknade värdet av andelens nominella värde får läggas andelens matematiska del i föreningens samtliga tillgångar med avdrag för föreningens samtliga skulder enligt senast fastställda balansräkning.
Högsta antalet andelar per medlem i föreningen är 155 st.
Andelsvärdet fastställs årligen på ordinarie föreningsstämma efter förslag från styrelsen. Föreningens revisorer skall ha yttrat sig över styrelsens förslag.

§ 10

Fler medlemmar kan inte antas än vad som motsvarar antalet båtplatser i hamnen.

§ 11

Utöver andelarna skall varje medlem erlägga en årlig avgift för täckande av driftskostnader, investeringar och administration, enligt hyresavtal mellan föreningen och medlemmen gällande en båtplats. Avgiftens storlek bestäms av föreningsstämman, dock högst till 1 000 kronor vid varje tidpunkt uppräknat med index på sätt som angivits i §9. Föreningsstämman får på förslag även besluta att extra avgift skall tas ut av medlemmarna om så skulle erfordras.
Utöver den årliga fasta avgift som inbetalas till andelshamnen ska varje medlem erlägga en areabaserad båtplatsavgift som baseras på båtplatsens nominella area. Den areabaserade båtplatsavgiften beräknas varje år, baserat på faktisk arrendeavgiften till Malmö kommun.
Arrendeavgiften divideras med den sammanlagda arean av medlemmarnas båtplatser. Då erhålls en avgift per kvadratmeter. Denna kvadratmeteravgift multipliceras med antalet kvadratmeter som den enskilda medlemmens båtplats upptar, och utgör därmed den areabaserade båtplatsavgiften för den aktuella båtplatsen.

§ 12

Uppkommen vinst skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfond skett, överföras i ny räkning.

§ 13

Som medlem antas i första hand den som står i Föreningens båtplatskö.
Erbjudande om medlemskap skall, inom båtplatskön, ske i turordning.

§ 14

Den som erbjudits medlemskap skall snarast, dock senast inom 30 dagar skriftligen acceptera erbjudandet och betala föreningsavgift samt erforderliga andelar. Försummas detta får medlemskap istället erbjudas annan.

§ 15

Båtplats må av föreningen inte uthyras till annan än medlem.
Om, ifall som avses i § 13 rad 2, föreningen inte lyckas värva medlem får dock sådan uthyrning ske. Se även § 18 nedan..

§ 16

Den som önskar byta båtplats från en storlek till en annan äger företräde till den önskade båtplatsstorleken framför den som söker nytt medlemskap i föreningen.
Om flera medlemmar önskar byta till annan storlek, äger den företräde som först anmälde att han ville byta båtplats. Sådan anmälan skall göras till hamnens kansli, som har att föra bok över inkomna anmälningar.

§ 17a

Vid utträde ur föreningen skall insatserna först hembjudas till föreningen som har att i enlighet med vad som sägs i § 13 erbjuda medlemskap till dem som står i föreningens båtplatskö. Utan sådan hemskyldighet får dock andel övergå till annan genom arv, testamente, bodelning eller gåva. Vid sådant förvärv gäller vad härom är stadgat i lagen om ekonomiska föreningar. 
Hembjudna andelar som förenigen inte löser in får medlem överlåta fritt. Dock föreligger i intet fall skyldighet för föreningen att inlösa utträdande medlems andelar.
Högre pris får inte tagas ut för andel än som enligt § 9 gäller på utträdesdagen.

§ 17b

Om efter utträde ur föreningen inga av de alternativ som föreskrivs i § 17 a beträffande övergång eller inlösen av andelar kan tillämpas, skall medlem vara skyldig att kvarstå med sina andelar intill dess ny medlem inträder i föreningen och övertar sagda andelar, dock längst 6 månader efter dagen för utträde.

§ 17c

Om utträdd medlem kvarstår med sina andelar, har han i fortsättningen – eftersom han ej betalar fastställda avgifter – ingen rätt att disponera den lediga båtplatsen, utan denna rätt tillkommer föreningen

§ 18

Medlem med upplagd båt på land inom hamnområdet får ej uthyra eller utlåna sin båtplats, ej heller ha annan båt vid sin plats utan att erlägga avgift för den upplagda båten.
Föreningen äger rätt att disponera båtplats för kortvarig uthyrning utan ersättning till medlem när denne ej synes bruka sin hyrda båtplats. Erlagda avgifter för korttidshyra eller för uthyrning under högst en månad tillfaller föreningen.
Båtplats får inte uthyras eller utlånas i andra hand utan kansliets tillstånd enligt styrelsens anvisningar. Sådant tillstånd får inte ges om det kan misstänkas att uthyrningen eller utlåningen sker i vinstsyfte.
Tillstånd till andrahandsuthyrning eller utlåning ges för högst ett år i taget upp till två år och endast om särskilda skäl föreligger för längre tid än två år. Vidare bestämmelser kring andrahandsuthyrning av båtplats specificeras i hamnordningen.

§ 19

Utträde ur förningen äger rum, utom i de fall som avses i 3 kapitlet §5 1:a stycket lagen om ekonomiska föreningar, vid utgången av räkenskapsåret, vilket infaller tidigast två månader efter att medlem sagt upp sig.
Inkommer begäran stadgeenligt om utträde under tidsperioden två månader före nytt räkenskapsår, anses medlem fortfarande tillhöra Andelshamnen under detta räkenskapsår och således skyldig erlägga av årsmötet fastställda avgifter.
Om någon efter förvärv enligt § 17 a av medlems andelar antages till medlem i dennes ställe, upphör dock överlåtarens medlemskap och skyldighet att erlägga avgift.

§ 20

Uppsägning till utträde skall ske skriftligen och uppsägningshandlingen skall vara egenhändigt underskriven och försedd med vittnes underskrift.

§ 21

Vid ordinarie föreningsstämma, som bör hållas årligen under april månad dock senast 31 maj, skall följande ärende förekomma:

 1. Val av ordförande för stämman.                                                                                                                           
 2. Val av protokollförare.
 3. Val av två justeringsmän
 4. Frågan om stämman utlysts i behörig ordning.
 5. Fastställande av röstlängd.
 6. Styrelsens redovisningshandlingar
 7. Revisionsberättelse
 8. Frågan om fastställande av balansräkning och resultaträkning.
 9. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Beslut i anledning av föreningens vinst (enligt § 12) eller förlust.
 11. Fastställande av avgifter.
 12. Fastställande av värde på andelar (enligt § 9)
 13. Bestämmande av arvode till styrelseledamöter och revisorer.
 14. Fastställande av gästplatshyra.
 15. Val av nya styrelseledamöter och suppleanter.
 16. Val av styrelseordförande bland styrelseledamöterna.
 17. Val av nya revisorer och revisorssuppleanter.
 18. Val av sektionsledamöter
 19. Val av valberedning
 20. Inkomna motioner
 21. Övriga ärenden

Vid extra föreningsstämma får andra ärenden inte upptas till beslut än dem som angivits i kallelsen.

§ 22

Kallelse till föreningsstämma sker genom brev med postbefordran eller, efter respektive medlems godkännande, fortsättningsvis via SMS eller e-post.
Kallelse skall ske senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast två veckor före extra föreningsstämma.
Andra meddelande bringas till medlemmarnas kännedom genom anslag i hamnen, genom SMS, e-post eller genom brev med postbefordran.

§ 23

Förslag som medlem önskar få behandlade vid föreningsstämman skall skriftligen inlämnas till styrelsen senast den 1 januari.

§ 24

Förslag till stadgeändring kan väckas av styrelsen eller enskild medlem.
Förslag från enskild medlem skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 januari.

§ 25

Beslut om ändring av stadgarna skall ske i enlighet med 7 kapitlet 14§ lagen om ekonomiska föreningar.
Beslut skall underställas Malmös gatunämnd för godkännande.

§ 26

Vid föreningens upplösning skall de fasta tillgångarna tillfalla Malmö kommun. Övriga tillgångar skall fördelas mellan de då kvarvarande medlemmarna så att varje medlem erhåller andelstal med hänsyn till hur länge han varit medlem. Härvid beaktas endast de fem senaste åren. En person som varit medlem de senaste fem åren erhåller således fem andelar av den kvarvarande egendomen som skall fördelas medan en som varit medlem endast de två senaste åren erhåller två andelar. Totala antalet andelar som skall fördelas erhålles genom att summera medlemstiden för de kvarvarande medlemmarna med avseende på de senaste fem åren.

§ 27

Föreningens medlemmar skall vara anslutna till den ideella föreningen Båtsällskapet Lagunen Malmö, som har att verka inom Andelshanen Lagunen. Den ideella föreningen skall bland annat verka för medlemmarnas trivsel, båtsportens utveckling, utbildning och ungdomsverksamhet. Den ideella föreningen skall upprätta stadgar vilka inte får strida mot Andelshamnen Lagunens stadgar.
Andelshamnen upprättar en hamnordning till efterrättelse för var och en som vistas inom hamnområdet och i övrigt nyttjar Andelshamnens/Båtsällskapets faciliteter och utrustning.

§28

Medlem som inte iakttar sina förpliktelser mot föreningen eller skadar dess intressen, må av föreningsstämman uteslutas ur föreningen

§29

I övrigt gäller lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, även kallad föreningslagen