Hamnordning – Andelshamnen Lagunen

Revisioner

Rev. 2020-10-22

§ 1  Allmänt

Andelshamnen Lagunen i Malmö Ekonomisk Förening och den tillhörande ideella föreningen Båtsällskapet Lagunen, styrs av föreningarnas Stadgar och denna Hamnordning. Arbetet leds av föreningarnas Styrelse samt Hamnkaptenen.
Medlem i andelshamnen Lagunen har:

  1. Tillgång till båtplats i sjön under sommarsäsong, April-Oktober, som är så stor som anges i respektive medlems avtal. Om det föreligger behov av omdisponering av platserna i sjön kan Styrelsen och eller Hamnkaptenen erbjuda medlem annan plats än den som först tilldelats.
  2. Tillgång till plats på land av en storlek som är lika med båtens längdxbredd ökat med 0,5 m i alla riktningar. Landplats tilldelas utav Hamnkaptenen. Om det föreligger behov av omdisponering av platserna på land kan Hamnkaptenen erbjuda medlem annan plats än den som först tilldelats. Det är tillåtet att, mot en extra avgift enligt gällande prislista, lägga upp en större båt än den medlem har sjöplats för efter överenskommelse med Hamnkapten/kansliet.
  3. Tillgång till alla hamnens faciliteter. Det är medlems ansvar att sätta sig in i faciliteternas funktion och följa Hamnordningen och skyltar i hamnen samt Hamnkaptenens anvisningar.

Medlem som inte följer bestämmelserna i denna Hamnordning kan förlora hyresrätten till sin båtplats eller enligt ekonomiska föreningens stadgar, uteslutas ur föreningen.

§ 2 Båtplats

Försäljning, byte eller uthyrning av båtplats förmedlas och administreras av kansliet. 
Andelsägare som inte avser ha sin båt i sjön under delar av/hel säsong, anmäler detta till kansliet för att möjliggöra uthyrning. Efter anmodan om att erhålla uthyrningsintäkt medges detta enligt föreningens stadgar för max 2 år (behöver ej vara sammanhängande). Föreningen gör avdrag för10 % av hyresintäkten. Efter 2 år tillfaller hyresintäkten i sin helhet föreningen.
Medlem som hyr ut sin plats efter att 2 tillfällen med intäkt passerat får som ersättning tillgodoräkna sig fullgjord vakttjänst respektive klubbtjänst.
Andelsägare eller den som hyr båtplats får inte bedriva airbnb (uthyrning av övernattningsplats i båt) i hamnen.

§ 3 Vakt- och klubbtjänst

Andelsägare har skyldighet att under kalenderåret utföra såväl vakttjänst som klubbtjänst i hamnen. Om så inte sker, debiteras andelsägaren avgifter efter fastställd taxa. För att tillgodoräkna vakttjänsten som fullgjord krävs att ett helt vaktpass genomföres. Ett vaktpass definieras som tiden mellan klockan 2000 – 0100 och skall vara bemannat av 2 personer, t.ex.andelsägare och en familjemedlem. 2 andelsägare kan dela på ett vaktpass men då krävs det 2 vaktpass  under året för fullgjord vakttjänst. Varje vaktpass skall, för att bli godkänt, dokumenteras i form av en vaktrapport som efter avslutat pass lämnas  i kansliets brevinkast. Vakttjänst bokas enligt instruktion från kansliet.
Klubbtjänst, dvs. underhållsarbeten mm, anordnas normalt 2 gånger per år. Särskild kallelse sker till dessa tillfällen. Andelsägare kan också genomföra s.k. flexibel klubbtjänst – om lämpliga arbetsuppgifter finns – efter överenskommelse med Hamnkapten. Det krävs deltagande vid ett tillfälle för att ha fullgjort sin klubbtjänst. Alternativt kan man också gå ett extra vaktpass som då måste noteras i vaktrapporten.

§ 4 Tillträde byggnader 

Bara nämnda föreningsmedlemmar, deras familjer och gäster har tillträde till Lagunens byggnader. Gästande båtbesättningar har tillträde till gästtoaletter/duschar och grillplatser. Rökförbud gäller i samtliga föreningens lokaler. Husdjur får ej vistas i klubbhuset, och husdjur skall vara kopplade inom hela hamnområdet.

§ 5 Gästande båtar

Gästande båtars besättning skall erlägga gästplatsavgift och följa tillämpliga delar av denna hamnordning. Gästbåtar anslutna till Frihamnsordningen skall erlägga en särskild serviceavgift.

§ 6 Fordonstrafik

Högsta hastighet inom området är 20 km per timme. Bilparkering skall ske på anvisad plats. Cykelåkning på bryggorna är förbjuden, hamnfunktionär undantages. Av miljöskäl är biltvätt och tomgångskörning inom hamnområdet förbjuden.

§ 7 Husbilar/Husvagnar  

Andelsägares Husbil/ husvagn kan efter överenskommelse med Hamnkapten få ställas upp inom hamnområdet till gällande avgift för husbilar.
Husbilar som parkerar på P-platsen för husbilar utanför entré-bommen skall betala gästavgift och får därigenom tillgång till gästtoaletter mm på samma sätt som gästbåt.

§ 8 Lagunens egendom

Lagunens materiel får bara användas för båtskötsel. Lokaler, redskap, vagnar och övrigt skall återställas i samma skick som vid tillträdet. Dörrar skall låsas och bommar stängas.

§ 9 El 

  • Vintersäsong gäller från den 1:e november till den 30:e april. Under vintersäsong kan el köpas månadsvis, utifrån maximalt momentant effektbehov.
  • Sommarsäsong gäller från den 1:e maj till den 31:e oktober. För sommarsäsong betalas en fast avgift för hela säsongen.
  • För tillfälligt behov av el kan Dygns-el köpas från betalningsautomaten utanför hamnkontoret. Dygns-el betalas per dygn och är begränsat till maximalt 5 dygn per månad, per brukare/båt/båtplats.
  • All elektrisk utrustning som kopplas till Lagunens elnät skall vara CE märkt. Ingen elanslutning/elanvändning får ske utan ingånget skriftligt avtal, eller köpt Dygns-el. Detta innebär att alla inkopplade elkablar ska uppmärkeras med en av följande dekalmärkningar: vinterel, sommarel eller dygnsel. 
  • Att båten är bemannad medför inte rätt till tillfällig elförbrukning utan giltig dekal. Detta gäller även båttält.
  • För ej uppmärkta anslutna kablar, och för kablar där uttagen effekt överskrider den som avtalats, debiteras båtägaren med en månadsavgift för den av Hamnen uppmätta anslutna effekten samt en kontrollavgift. 
  • Hamnpersonal mäter aktuell förbrukning med jämna mellanrum och avvikelser rapporteras till Hamnkontoret för fakturering, och ev. vidtagande av rättsliga åtgärder.

§ 10 Avfall

I uppställda kärl för sophantering får bara avfall från båtarna kastas. Vid missbruk kan båtägare debiteras kostnaden för tömning. Brandfarligt och/eller miljöfarligt avfall deponeras i därför avsedda kärl för miljöfarligt avfall vid miljöstationen.

§ 11 Båt

Båt skall vara försäkrad. Båtägaren skall årligen visa försäkringsbesked för kansliet.. Båt skall ha Lagunens dekal för innevarande år väl synlig från bryggan. Båt utan dekal märks med dekal av föreningen mot en kontrollavgift. Båten skall förtöjas så att skador ej uppstår på andra båtar eller på hamnens egendom, båt får inte skjuta ut bakom stolparna och får skjuta in över bryggan högst 0,3 meter. På båtar med mast skall riggen sättas an så att den inte för oväsen. Om båt sjunker eller blir liggande i marvatten, är ägaren skyldig att omgående ta upp eller länsa den. Föreningen kommer annars bärga båten på ägarens ansvar och bekostnad. Båt ska i hamnen hanteras med gott sjömanskap och framföras i högst 3 knop. Tomgångskörning i hamnen är inte tillåten. Vattenskoter får inte sjösättas eller framföras i hamnen.

§ 12 Bryggor 

Det är inte tillåtet att använda brygga som förvaringsplats. Stegar och pallar på bryggan skall vara i säkert skick och får bygga maximalt 30 cm från bryggkant in på bryggan. Båtar som skall kvarligga i sjön under vinterperiod skall efter den 31/10 flyttas till ledig plats på E, G eller P-bryggan. För båt som kvarligger på övriga bryggor efter 31/10 kommer en kontrollavgift per månad att debiteras under vinterperioden. Föreningen har rätt att vid behov flytta båten på ägarens ansvar och bekostnad.
Efter upptagning av båt skall samtliga förtöjnings- och ledlinor tas bort senast den 31/10. Därefter kommer ej borttagna förtöjnings- och ledlinor att borttagas av Hamnkontoret och andelsägaren kommer att debiteras en kontrollavgift.
Grillning får ej ske på bryggorna eller i båtarna. Påfyllning av drivmedel får endast ske vid servicebryggan.

§ 13 Mastkran

Mastkranen får bara användas för lyft- och för mastarbeten. Båtägare som skall använda mastkranen skall ha tagit del av och följa instruktioner för mastkranen. Båtägare, som avser att använda kranen längre tid, skall ha hamnkaptens tillstånd. Master får inte lämnas hängande i mastkranen. OBS! Kranen är skyltad med max. lyftkapacitet som inte får överskridas.

§ 14 Kaj för sjösättning

Båt får inte lämnas obevakad vid eller på sjösättningskajen utan Hamnkaptens tillstånd. Master och materiel får inte ligga på kajen annat än tillfälligtvis vid sjösättning eller upptagning. Arbete med master skall ske på den markerade asfaltplanen närmast mastskjulen. Följs inte anvisningarna ovan kommer en kontrollavgift att debiteras båtägaren.

§ 15 Sjösättning – upptagning

Båtägarna svarar själv för sjösättning och upptagning. Båt, där ägaren inte betalat förfallna avgifter, får inte sjösättas. Lagunens dekal skall påsättas vid sjösättning. Upptagning av båt med masten på är inte tillåten.

§ 16 Uppläggningsplats på land

åt får inte förvaras med masten på. Båt får bara placeras på av Hamnkapten/kansliet anvisad plats. I annat fall har föreningen rätt att flytta båten på båtägarens ansvar och bekostnad. Hamnkaptenen har rätt att anmoda båtägare att göra om dålig pallning. Vaggor, bockar, stegar och andra föremål skall vara märkta med båtplatsnummer. Båt, som inte är registrerad på andelsägare, får inte läggas upp utan särskilt tillstånd. Sådant tillstånd, respektive uthyrning av plats handläggs av kansliet. Andelsägare har rätt till fri uppläggning av jolle. De asfalterade parkeringsytorna skall vara tömda på båtar senast den 15 maj varje år.
Båtägare/hyresgäst är skyldig att hålla ordning vid båtplatsen samt efter arbete städa runt och under båten. Pallningsmaterial skall bortforslas enligt anslag, i annat fall undanskaffas det på ägarens risk och bekostnad.

§ 17 Båttält och förrådscontainers

Information och hyresavtal mm administreras av kansliet.

§ 18 Båthus

Medlem kan hyra yta för uppläggning av båt i föreningens båthus mot hyreskostnad baserat på nyttjad kvm-yta enligt gällande taxa. Hyrestiden gäller 1 nov-30 april. Kansliet upprättar och underhåller en teckningslista för plats. Endast arbeten som inte ställer till olägenheter för andra båtar i båthuset får förekomma. Svetsning och slipning är direkt olämpligt. Eluttag får endast användas under pågående arbeten. Även hyra av yta under övrig tid under året kan förekomma mot avgift enligt taxa och efter godkännande av hamnkapten.

§ 19 Master – bommar

Lagunens mastskjul är endast till för förvaring av medlemmarnas master samt fall, förstagsprofiler med rulle och rodstag. Master ska, så långt som möjligt, vara avklädda, vilket betyder att bommar, spridare, rodkick, vant, vantskruvar, vajer, radar samt övrig skrymmande lös utrustning skall demonteras innan masterna läggs in i mastskjulet. Om förstagsprofiler med rulle och rodstag lämnas kvar på masten, ska de bindas väl intill masten för att förhindra skador på andra master.
Alla master i mastskjulet ska vara märkta med ett giltigt årsmärke samt med namn och telefonnummer. Omarkerade master samt master med otillåtna tillbehör kommer att flyttas ut från mastskjulet och båtägaren faktureras en kontrollavgift enligt hamnens gällande taxa. Mast som lämnas på hamnplanen skall märkas med ägarens namn och båtplatsnummer.
För ej märkt mast debiteras en kontrollavgift.