Hamnordning – Andelshamnen Lagunen

Revisioner

Rev. 2024-04-04

§ 1  Allmänt

Andelshamnen Lagunen i Malmö Ekonomisk Förening och den tillhörande ideella föreningen Båtsällskapet Lagunen, styrs av föreningarnas Stadgar och denna Hamnordning. Arbetet leds av föreningarnas Styrelse samt Hamnkaptenen. Medlem som ej följer nedan angivna regelverk blir erlagd en kontrollavgift vid varje kontrolltillfälle.
Medlem eller hyresgäst som inte följer bestämmelserna i denna Hamnordning kan enligt ekonomiska föreningens stadgar, uteslutas ur föreningen eller förlora hyresrätten till sin båtplats.
Medlem i andelshamnen Lagunen har:

 1. Tillgång till båtplats i sjön som är så stor som anges i respektive medlems avtal. Om det föreligger behov av omdisponering av platserna i sjön kan Hamnkaptenen erbjuda medlem annan plats än den som först tilldelats.
 2. Tillgång till plats på land av en storlek som är lika med båtens längd x bredd ökat med 0,5 m i alla riktningar. Landplats tilldelas av Hamnkaptenen. Om det föreligger behov av omdisponering av platserna på land kan Hamnkaptenen erbjuda medlem annan plats än den som först tilldelats. Det är tillåtet att, mot en extra avgift enligt gällande prislista, lägga upp en större båt än den medlem har sjöplats för efter överenskommelse med Hamnkapten/kansliet.
 3. Tillgång till alla hamnens faciliteter. Det är medlems ansvar att sätta sig in i faciliteternas funktion och följa Hamnordningen och skyltar i hamnen samt Hamnkaptenens anvisningar.

§ 2 Båtplats

 1. Försäljning, byte eller uthyrning av båtplats förmedlas och administreras av kansliet.
 2. Andelsägare som inte avser ha sin båt i sjön under delar av/hel säsong, anmäler detta till kansliet för att möjliggöra uthyrning. Efter anmodan om att erhålla uthyrningsintäkt medges detta enligt föreningens stadgar för max 2 år (behöver ej vara sammanhängande). Föreningen gör avdrag för 10 % av hyresintäkten samt aktuell expeditionsavgift. Efter 2 år tillfaller hyresintäkten i sin helhet föreningen
 3. Medlem som hyr ut sin plats efter att 2 tillfällen med intäkt passerat får som ersättning tillgodoräkna sig fullgjord vakttjänst respektive klubbtjänst.
 4. Andelsägare eller den som hyr båtplats får inte bedriva uthyrning av övernattningsplats i båt i hamnen.

§ 3 Vakt- och klubbtjänst

 1. Andelsägare har skyldighet att under kalenderåret utföra såväl vakttjänst som klubbtjänst i hamnen. Om så inte sker, debiteras andelsägaren avgifter efter fastställd taxa. För att tillgodoräkna vakttjänsten som fullgjord krävs att ett helt vaktpass genomföres. Ett vaktpass definieras som tiden mellan klockan 20:00 – 01:00 och skall vara bemannat av 2 personer, t.ex. andelsägare och en familjemedlem. 2 andelsägare kan dela på ett vaktpass men då krävs det 2 vaktpass under året för fullgjord vakttjänst. Varje vaktpass skall, för att bli godkänt, dokumenteras i form av en vaktrapport som efter avslutat pass lämnas i kansliets brevinkast.Vakttjänst bokas enligt instruktion från kansliet.
 2. Klubbtjänst, dvs. underhållsarbeten mm, anordnas normalt 2 gånger per år. Särskild kallelse sker till dessa tillfällen. Andelsägare kan också genomföra s.k. flexibel klubbtjänst –om lämpliga arbetsuppgifter finns – efter överenskommelse med Hamnkapten. Det krävs deltagande vid ett tillfälle för att ha fullgjort sin klubbtjänst. Alternativt kan man också gå ett extra vaktpass som då måste noteras i vaktrapporten.

§ 4 Tillträde faciliteter 

Bara nämnda föreningsmedlemmar, deras familjer och gäster har tillträde till Lagunens faciliteter. Gästande båtbesättningar och husbilsgäster har tillträde till gästtoaletter/duschar och grillplatser. Rökförbud gäller i samtliga föreningens lokaler. Husdjur får ej vistas i klubbhuset, och husdjur skall vara kopplade inom hela hamnområdet. Vid eventuell tillställning/sammankomst skall alltid hamnkontoret informeras. Tänk på de andra medlemmarna som kan vara i hamnen, efter kl 22:00 på vardagar och efter kl 01:00 på helg agerar man mer dämpat. I miljöhusen finns kärl/behållare där skräp alltid lämnas.

§ 5 Gästande båtar

Gästande båtars besättning skall erlägga gästplatsavgift och följa tillämpliga delar av denna hamnordning. Gästbåtar anslutna till Frihamnsordningen skall erlägga en särskild serviceavgift.

§ 6 Fordonstrafik

 1. All passage under bommen, in och utfart i hamnen, skall registreras med den personliga tagg medlem/hyresgäst innehar.
 2. Högsta hastighet inom området är 20 km per timme.
 3. Bilparkering skall ske på anvisad plats, parkerade bilar skall vara uppmärkta med innevarande års parkeringstillstånd eller p-biljett som kan lösas i automat.
 4. Cykelåkning eller körning av elfordon på bryggorna är förbjudet, hamnfunktionär undantages. Det är ej heller tillåtet att använda bryggan för parkering av cykel eller elfordon. Av miljöskäl är biltvätt och tomgångskörning inom hamnområdet förbjudet.

§ 7 Husbilar/Husvagnar  

 1. Andelsägares husbil/ husvagn får ställas upp inom hamnområdet till gällande avgift för andelsägare.
 2. Husbilar som parkerar på P-platsen för husbilar utanför entré-bommen skall betala gästavgift och får därigenom tillgång till gästtoaletter m.m. på samma sätt som gästbåt.

§ 8 Lagunens egendom

Lagunens materiel får bara användas för båtskötsel. Lokaler, redskap, vagnar och övrigt skall återställas i samma skick som vid tillträdet. Dörrar skall låsas och bommar stängas.

§ 9 El 

 1. Medlem eller hyresgäst som vill koppla in sig på Lagunens elnät skall antingen köpa en elmätare av Lagunen och sedan betala för den förbrukning som görs alternativt köpa sk Dygnsel från betalningsautomaten utanför hamnkontorets entredörr. Dygnsel betalas per dygn och är begränsat till maximalt 5 dygn per månad, per brukare/båt/båtplats.
 2. All elektrisk utrustning som kopplas till Lagunens elnät skall vara CE märkt.
 3. För ej uppmärkta kablar anslutna till elnätet faktureras brukaren en kontrollavgift.
 4. Skarvsladdar får ej användas på bryggorna.
 5. Dygnselen är ej för laddning av elbil.

§ 10 Avfall

I våra tre miljöstationer finns uppmärkta kärl där avfall från båtarna sorteras och kastas.

Brandfarligt och/eller miljöfarligt avfall deponeras i avsedda kärl för Miljöfarligt avfall vid miljöstation 2.

Brännbart avfalls skall läggas i containern.

Vid felsortering/missbruk debiteras båtägaren för sorteringskostnaden/extratömning som då uppstår.

§ 11 Båt

 1. Båt skall vara försäkrad. Båtägaren skall årligen visa, eller skicka in, giltigt försäkringsbesked för/till kansliet.
 2. Båt skall ha Lagunens dekal för innevarande år applicerad väl synligt på styrbords sida oavsett om båt ligger förtöjd med för eller akter mot brygga. Båt som legat i vattnet under vintersäsongen skall senast den 1:a april märkas upp med aktuellt årsmärke. Övriga båtar skall märkas upp innan sjösättning.
 3. Båten skall förtöjas så att skador ej kan uppstå på andra båtar eller på hamnens egendom. Förtöjningslinorna mellan båt och brygga skall vara försedda med gummiryckdämpare. Båt skall ha två fendrar per sida som skall vara nedfällda när båten ligger i hamnen.
 4. Båt, eller tillbehör, får inte skjuta ut bakom stolparna men får skjuta in över bryggan högst 0,3 meter.
 5. På båtar med mast skall riggen sättas an så att den inte för oväsen.
 6. Om båt sjunker eller blir liggande i marvatten, är ägaren skyldig att omgående ta upp eller länsa den. Föreningen kommer annars bärga båten på ägarens ansvar och bekostnad.
 7. Båt ska i hamnen hanteras med gott sjömanskap och framföras i högst 3 knop. Tomgångskörning i hamnen är inte tillåten.
 8. Vattenskoter får inte sjösättas eller framföras i hamnen.

§ 12 Bryggor 

 1. Det är inte tillåtet att använda brygga som förvaringsplats.
 2. Stegar och pallar på bryggan skall vara i säkert skick och får bygga maximalt 30 cm från bryggkant in på bryggan.
 3. Båtar som skall kvarligga i sjön under vinterperiod ska den 31/10 vara flyttad till ledig plats på någon utav de aktuella vinterbryggorna och ska flytta tillbaka till ordinarie plats 1/4. För båt som kvarligger på övriga bryggor efter 31/10 kommer en kontrollavgift per kontrolltillfälle att debiteras under vinterperioden. Båt som ej flyttat tillbaka till ordinarie plats efter den 1/4 debiteras en kontrollavgift per kontrolltillfälle. Föreningen har rätt att vid behov flytta båten på ägarens ansvar och bekostnad.
 4. Efter upptagning av båt skall samtliga förtöjnings- och ledlinor tas bort senast den 31/10. Därefter kommer ej borttagna förtöjnings- och ledlinor att tas bort av personal i hamnen.
 5. Grillning får ej ske på bryggorna eller i båtarna.
 6. Påfyllning av drivmedel får endast ske vid servicebryggan.

§ 13 Mastkran

 1. Mastkranen får bara användas för lyft- och för mastarbeten.
 2. Båtägare som skall använda mastkranen skall ha tagit del av och följa instruktioner för mastkranen.
 3. Båtägare, som avser att använda kranen längre tid, skall ha hamnkaptens tillstånd.
 4. Master får inte lämnas hängande i mastkranen.
 5. Kranen är skyltad med max. lyftkapacitet som inte får överskridas

§ 14 Kaj och ramp för sjösättning

 1. Båt får inte lämnas obevakad vid eller på sjösättningskajen utan Hamnkaptens tillstånd.
 2. Master och materiel får inte ligga på kajen annat än tillfälligtvis vid sjösättning eller upptagning.
 3. Arbete med master skall ske på den markerade asfaltplanen närmast mastskjulen.
 4. Annan medlem har inte rätt att använda rampen för sjösättning utan tilläggsavtal.

§ 15 Sjösättning – upptagning

 1. Båtägarna svarar själv för sjösättning och upptagning.
 2. Båt, där ägaren inte betalat förfallna avgifter, får inte sjösättas.
 3. Upptagning av båt med masten på är inte tillåten utan hamnkaptenens medgivande.

§ 16 Uppläggningsplats på land

 1. Båt får inte förvaras med masten på, utan hamnkaptenens medgivande
 2. Båt får bara placeras på av Hamnkapten/kansliet anvisad plats. I annat fall har föreningen rätt att flytta båten på båtägarens ansvar och bekostnad.
 3. Hamnkaptenen har rätt att anmoda båtägare att göra om dålig pallning.
 4. Vaggor, bockar, stegar och andra föremål skall vara märkta med båtplatsnummer.
 5. Båt, som inte är registrerad på andelsägare, får inte läggas upp utan särskilt tillstånd. Sådant tillstånd, respektive uthyrning av plats handläggs av kansliet.
 6. Andelsägare har rätt till fri uppläggning av jolle.
 7. De asfalterade parkeringsytorna skall vara tömda på båtar senast den 15 maj varje år.
 8. Båtägare/hyresgäst är skyldig att hålla ordning vid båtplatsen samt efter arbete städa runt och under båten. Det är medlem/hyresgäst som ansvarar för rensning av ogräs/växtlighet vid sin uppställningsplats. Pallningsmaterial skall bortforslas enligt anslag, i annat fall undanskaffas det på ägarens risk och bekostnad.

§ 17 Båttält och förrådscontainers

Information och hyresavtal mm administreras av kansliet.

§ 18 Master – bommar

 1. Lagunens mastskjul är endast till för förvaring av medlemmarnas master samt fall, förstagsprofiler med rulle och rodstag. Master ska, så långt som möjligt, vara avklädda, vilket betyder att bommar, spridare, rodkick, vant, vantskruvar, vajer, radar samt övrig skrymmande lös utrustning skall demonteras innan masterna läggs in i mastskjulet. Om förstagsprofiler med rulle och rodstag lämnas kvar på masten, ska de bindas väl intill masten för att förhindra skador på andra master. 
 2. Alla master i mastskjulet ska vara märkta med ett giltigt årsmärke samt med namn och telefonnummer. Omarkerade master samt master med otillåtna tillbehör kommer att flyttas ut från mastskjulet och båtägaren faktureras en kontrollavgift enligt hamnens gällande taxa. Mast som lämnas på hamnplanen skall märkas med ägarens namn och båtplatsnummer.

§ 19 Båthus

Medlem kan hyra yta för uppläggning av båt i föreningens båthus mot hyreskostnad baserat på nyttjad kvm-yta enligt gällande taxa. Hyrestiden gäller 1 nov-30 april. Kansliet upprättar och underhåller en teckningslista för plats. Endast arbeten som inte ställer till olägenheter för andra båtar i båthuset får förekomma. Svetsning och slipning är direkt olämpligt. Eluttag får endast användas under pågående arbeten. Även hyra av yta under övrig tid under året kan förekomma mot avgift enligt taxa och efter godkännande av hamnkapten.