Lagunens förtöjningsnorm.

Bryggor

Det åligger medlemmar att kontrollera att stolpar, bommar och bryggringar sitter ordentligt fast samt att de håller för den båt som skall förtöjas löpande under året. Vid brister och fel, anmäl direkt till hamnkapten för åtgärd.  Använd schemat för felanmälan som finns på hemsidan. 

Bryggorna är en väsentlig del av klubbens egendom och det är inte tillåtet att göra egna fästanordningar, borra i bryggan, eller att montera stegar, pallar, trappor eller liknande anordningar i eller på bryggorna utöver vad som redan är godkänt i hamnordningen.  På de nya betongbryggorna (G och F) är det absolut förbjudet att borra i eller montera annan typ av utrustning än det som erbjuds via hamnkaptenen. Andelsägare som bryter mot detta kommer faktureras för alla kostnader för att återställa bryggorna.   

Beslag ombord

Båtens förtöjningsbeslag och infästningar ska vara oskadade,  av betryggande dimension och tilltänkta ändamålet. Att förtöja i pullpit/pushpit etc är således inte ett godkänt sätt att förtöja.   

Ryckdämpning med gummidämpare

Gummiryckdämpare SKALL användas för att skona såväl båt som bryggor. Detta oavsett om linorna har inbyggd ryckdämpning eller inte. Gummidämpare medger en förtöjningslina som går obruten från infästning i brygga till båt. Andra fördelar är att de inte gnisslar och att de minimerar risken för nötning på bommar och båtar. Var mycket observant på vad tillverkaren anser är lämplig belastning/båtvikt. Linorna ska snurras runt eller genom dämparen det antal gånger som rekommenderas av tillverkaren. 

Linor med inbyggd ryckdämpning finns på marknaden. Dessa är primärt tilltänkta temporär förtöjning i gästhamn/naturhamn och inte vid fast förtöjning i hemmahamn. Som enda lösning är dessa således INTE godkända i Lagunen. Mer om ryckdämpare för de som vill läsa på kan du hitta till exempel här: https://www.moory.se/magazine/olika-typer-av-ryckdampning-vid-fortojning-elastisk-fortojningslina-eller-fortojningsfjader/ 

Båtar i Laguenen SKA ha gummiryckdämpare på alla linor som fästs i bryggan och BÖR ha det på linor som fäst i akterpålarna. Båtar som ligger väderutsatt från NÖ vindar på OST-sidan av C-bryggan SKA ha ryckdämpare även i aktern.  På F och G bryggorna ska alla förtöjningspunkter ha gummiryckdämpare.

Linor

Det ställs höga krav på förtöjningslinor. Som permanent förtöjningsgods rekommenderas långfibrigt tågvirke tillverkat av polyester eller polyamid. Det sker kontinuerlig utveckling av såväl material som konstruktion av linor. Konsultera tillverkarens råd för val av rätt dimension och kvalitet på linor till din båt. 

Betänk att linorna har en begränsad livslängd oavsett om de ser nötta ut eller inte. Tvätta gärna linorna efter säsongslut. Gamla skot eller fall är allt för stumma och får inte användas för att förtöja med. Använd heller inte polypropylenlinor som har begränsad tålighet mot solljus. Val av rätt tjocklek tjocklek på linan bör ta hänsyn till båtens vikt men även tillgängligt utrymme vid beläggning på pollare eller knapar. Linan bör dock vara av minst 10 mm diameter med beaktande av nötningsrisken även för de minsta båtarna. 

Öglor SKA vara splitsade och försedda med kaus som fästs med schackel i bryggans förtöjningsring. 

Linorna fästas i bryggans ringar med tillräckligt dimensionerad schackel. Det är bra att låsa bulten  med låstråd eller ett buntband så att den inte gängar upp sig. Det är inte tillåtet att använda någon form av hakar eller karbinkrokar  då de riskerar att vridas eller brytas upp. 

Skälet till att du skall ha lina med kaus/schackel är för att en lina som ligger och nöter kan brista snabbt om belastningen ökar. Nötning på förtöjningslinorna uppstår överallt där linorna kan gnida mot andra material eller mot varandra, som vid korslagda akterförtöjningar. Nötningsskydd BÖR då finnas på förtöjningslinan. Om tågvirket är skadat ska det genast bytas ut. https://www.poly.se/produktkategori/batliv/fortojning/fortojningslinor/fortojningslina-med-kaus/

Fendrar

Fendrar är viktiga då de skyddar både den egna och andra båtar. Antalet fendrar, form och storlek bestäms av båtens längd och höjd. Alla båtar i Lagunen SKALL använd minimum två fendrar per sida. Detta gäller alla, även om man ligger på plats med extra pålar.  Välj så stora fendrar som är praktiskt möjligt. Erfarenheten visar att en cylindrisk fender, som hänger vertikalt i ena änden, skaver mindre på den egna och grannbåtens färg/gelcoat än en horisontellt placerad. För att skydda båt och gelcoat kan det vara bra att investera i fenderskydd. 

Bryggförtöjning med pålar

Linorna mellan båten och pålarna BÖR läggas i kryss då det ger minst rörelse i sidled. 

Kontrollera att förtöjningslinan sitter fast i pålen på den punkt som är lämpligast med hänsyn till det normala vattenståndet och att den ej kan glida utefter pålen. Förtöjningarna ska sitta så lågt som möjligt för att undvika onödig belastning på pålarna. Tänk på att en kraftig förändring av vattenståndet kan medföra att förtöjningen slackar. Då krävs ett ordentligt avstånd mellan båt och brygga för att undvika skada. Exceptionellt lågvatten kan få som följd att båten blir hängande mellan förtöjningspunkterna. Båtar på OST sidan av C bryggan, från plats C60  SKA  ha ryckdämpare, även akter mot pålarna. 

För att låsa båten med godkänd kätting/vajer, ska dessa fästas i därför avsedda fästanordningar. Montering av dessa ska godkännas av hamnkaptenen på plats. Det är viktigt att tänka på att kätting/vajer aldrig får ta förtöjningslast, utan ska vara längre än utsträckta linor med ryckdämpare. 

Bryggförtöjning med bommar

Vid förtöjning vid bom skall samtliga linor fästas i bommarna med schackel och kaus, som för övriga platser. Eftersom bommarna är stummare förtöjning än platserna med pålar SKA gummiryckdämpare användas både i för och akter, samt på eventuella spring. För att låsa båt fast till bryggan gäller även här att godkänd kätting/vajer inte ska ta förtöjningslast, utan vara längre än utsträckta förtöjningslinor. Låsanordning SKA fästas i bommens förtöjningsbeslag eftersom det är förbjudet att installera något i själva bryggan. 

Tillfällig förtöjning längs kaj

Det är inte tillåtet att ligga längre än absolut nödvändigt vid rustningskajerna, vid dieselpumpen samt vid mastkranen. Båt får inte lämnas utan uppsikt på dessa platser. Se till att vara väl förberedd för att inte hindra andra i onödan. Båten ska vara väl avfendrad och förtöjningarna lagda så att rörelser i långskeppsriktningen begränsas. 

Elkablar

Det är ett absolut krav att kablar ska vara av typ som är avsedd för båtbruk. Kablar  dras så att de inte hänger ner i vattnet. Skarvkablar får inte användas. Tänk på att dra kabeln så att olägenhet för andra och risk för fallskador minimeras.

Uppföljning

Hamnkaptenen och Simon kommer under Maj börja kontrollera och bemärka på undermåliga förtöjningar. Från 1 juni kan det bli aktuellt att ställa ut en straffavgift till båtar med grova brister enligt detta direktiv. 

Styrelsen Maj 2024