Lagunens förtöjningsnorm – utkast! Under uppbyggnad och till diskussion.

Notera! Texten som följer är ett UTKAST till ändringar styrelsen vill införa i hamnordningen. Texten är i detta utförande rätt omfattande och beskrivande för att även förklara bakgrunden för varför vi vill införa striktare regler i hamnen. Med denna bakgrund/förklaring, hoppas vi att vi kan föra en vettig dialog och komma fram till en fungerande lösning som respekteras av föreningens medlemmar. Vi har tidigare gått ut och sagt att Lagunens Facebook grupp INTE är en formell kommunikationskanal för styrelsen. I det här fallet gör vi ett undantag och tar gärna emot era tankar och förbättringsförslag via Facebook gruppen. Om du inte har facebook går det utmärkt att maila in dina kommentarer till runar.asly@lagunen.nu. Utkastet kommer för en del av er att medföra förändringar, så ta tillfället i akt och förbered er när båthandlarna nu har mässrabatter etc.

MVH Runar Åsly – Ordförande

Edit: INNAN du mailar mig. Tänk efter om det du vill fråga om verkligen är värt en fråga eller ett klargörande. Ta det helst på facebook då vi når fler då, men framför allt – låt bli retoriska frågor eller idiotfrågor för att ”sätta dit styrelsen” eller trolla på annat sätt. Vi har 550+ medlemmar i andelshamnen och vi i styrelsen har även ett liv utanför styreslesrummet, så snälla – stjäl inte min tid med ren idioti. Även om det kan vara frestande… I övrigt, det kommer mer info om förtöjningar för G och F bryggan med bildexempel längre fram.

Förtöjningar i Lagunen:

“Varför ska styrelsen/hamnkaptenen/andelshamnen lägga sig i hur jag förtöjer min båt?!” Frågan i sig är kanske inte orimlig, men om man tänker lite större, så har styrelse/hamnkapten/förening ett ansvar för att ta hand om hamnanläggningen och säkerställa att alla medlemmar kan känna sig trygga på att deras båtar ligger med minimal risk för skada i Lagunen. Höststormarna förra året satte fokus på något som ordförande tjatat om ett antal år i sina utskick – många båtar har undermåliga förtöjningar. Då uppmaningar inte verkar hjälpa, kommer styrelsen att införa nya regler i hamnordningen för att få ordning på ett relativt utbrett problem. 

Eftersom det finns många sätt att förtöja beroende på båtstorlek och vikt, samt personliga preferenser, ska vi försöka hålla detta så övergripande som möjligt. Det som beskrivs kommer att vara minimikrav. Styrelsen tar gärna feedback på detta förslag. Tanken är att låta er medlemmar komma med input så vi kan justera förslaget vid behov innan stämman i april. Den efterföljande texten är längre och mer omfattande än det som kommer ingå i hamnordningen. Detta för att förtydliga hur vi har resonerat. 

Grundtanken är att alla båtar i Lagunen ska ha godkända, säkra förtöjningar! Besiktning kommer nästa år att genomföras löpande under säsongen. En dålig förtöjning är inte enbart en risk för din båt, utan för båtarna bredvid som kan få skador när en felaktigt förtöjd båt sliter sig. Även bryggor, bommar, elstolpar och vattenposter kan ta skada, vilket vi sett ett antal fall av under hösten. Av den anledningen, och för att ge oss ett ramverk för att korrigera felaktigheter inför Andelshamnen tydligare regler. Brister ska korrigeras omgående. Om bristerna inte åtgärdas kan böter påföras.

Bryggor

Det åligger medlemmar att kontrollera att stolpar, bommar och bryggringar sitter ordentligt fast samt att de håller för den båt som skall förtöjas löpande under året. Vid brister och fel, anmäl direkt till hamnkapten för åtgärd.

Bryggorna är en väsentlig del av klubbens egendom och det är inte tillåtet att göra egna fästanordningar, borra i bryggan, eller att montera stegar, pallar, trappor eller liknande anordningar i eller på bryggorna utöver vad som redan är godkänt i hamnordningen.  På de nya betongbryggorna (G och F) är det absolut förbjudet att borra i eller montera annan typ av utrustning än det som kommer erbjudas via hamnkaptenen. Andelsägare som bryter mot detta kommer göras ersättningspliktig för alla kostnader för att återställa bryggor.   

Beslag ombord

Båtens förtöjningsbeslag och infästningar ska vara oskadade,  av betryggande dimension och tilltänkta ändamålet. Att förtöja i pullpit/pushpit etc är således inte ett godkänt sätt att förtöja.   

Ryckdämpning med gummidämpare

Gummiryckdämpare SKALL användas för att skona såväl båt som bryggor. Detta oavsett om linorna har inbyggd ryckdämpning eller inte. Gummidämpare medger en förtöjningslina som går obruten från infästning i brygga till båt. Andra fördelar är att de inte gnisslar och att de minimerar risken för nötning på bommar och båtar. Var mycket observant på vad tillverkaren anser är lämplig belastning/båtvikt. Linorna ska snurras runt eller genom dämparen det antal gånger som rekommenderas av tillverkaren. 

Linor med inbyggd ryckdämpning finns på marknaden. Dessa är primärt tilltänkta temporär förtöjning i gästhamn/naturhamn och inte vid fast förtöjning i hemmahamn. Som enda lösning är dessa således INTE godkända i Lagunen. Mer om ryckdämpare för de som vill läsa på kan du hitta till exempel här: https://www.moory.se/magazine/olika-typer-av-ryckdampning-vid-fortojning-elastisk-fortojningslina-eller-fortojningsfjader/ 

Båtar i Laguenen SKALL ha gummiryckdämpare på alla linor som fästs i bryggan och BÖR ha det på linor som fäst i akterpålarna. Båtar som ligger väderutsatt från NÖ vindar på OST-sidan av C-bryggan SKALL ha ryckdämpare även i aktern.  På F och G bryggorna ska alla förtöjningspunkter ha gummiryckdämpare.

Linor

Det ställs höga krav på förtöjningslinor. Som permanent förtöjningsgods rekommenderas långfibrigt tågvirke tillverkat av polyester eller polyamid. Det sker kontinuerlig utveckling av såväl material som konstruktion av linor. Konsultera tillverkarens råd för val av rätt dimension och kvalitet på linor till din båt. 

Betänk att linorna har en begränsad livslängd oavsett om de ser nötta ut eller inte. Tvätta gärna linorna efter säsongslut. Gamla skot eller fall är allt för stumma och får inte användas för att förtöja med. Använd heller inte polypropylenlinor som har begränsad tålighet mot solljus. Val av rätt tjocklek tjockelk på linan bör ta hänsyn till båtens vikt men även tillgängligt utrymme vid beläggning på pollare eller knaper. Linan bör dock vara av minst 10 mm diameter med beaktande av nötningsrisken även för de minsta båtarna. 

Öglor SKALL vara splitsade och försedda med kaus som fästs med schackel i bryggans förtöjningsring. 

Linorna fästas i bryggans ringar med tillräckligt dimensionerad schackel. Se till att bulten är låst med låstråd eller ett buntband så att den inte gängar upp sig. Det är inte tillåtet att använda någon form av hakar då de riskerar att vridas eller brytas upp. 

Skälet till att du skall ha lina med kaus/schackel är för att en lina som ligger och nöter kan brista snabbt om belastningen ökar. Nötning på förtöjningslinorna uppstår överallt där linorna kan gnida mot andra material eller mot varandra, som vid korslagda akterförtöjningar. Nötningsskydd BÖR då finnas på förtöjningslinan. Om tågvirket är skadat SKALL det genast bytas ut.

https://www.poly.se/produktkategori/batliv/fortojning/fortojningslinor/fortojningslina-med-kaus/

Fendrar

Fendrar är viktiga då de skyddar både den egna och andra båtar. Antalet fendrar, form och storlek bestäms av båtens längd och höjd. Alla båtar i Lagunen SKALL använd minimum två fendrar per sida. Detta gäller alla, även om man ligger på plats med extra pålar.  Välj så stora fendrar som är praktiskt möjligt. Erfarenheten visar att en cylindrisk fender, som hänger vertikalt i ena änden, skaver mindre på den egna och grannbåtens färg/gelcoat än en horisontellt placerad. Kom ihåg att alltid hänga änden med luftnippeln neråt för att undvika personskador om fenderten blir överbelastad. För att skydda båt och gelcoat kan det vara bra att investera i fenderskydd. 

Bryggförtöjninig med pålar

Linorna mellan båten och pålarna BÖR läggas i kryss då det ger minst rörelse i sidled. 

Kontrollera att förtöjningslinan sitter fast i pålen på den punkt som är lämpligast med hänsyn till det normala vattenståndet och att den ej kan glida utefter pålen. Förtöjningarna SKALL sitta så lågt som möjligt för att undvika onödig belastning på pålarna. Tänk på att en kraftig förändring av vattenståndet kan medföra att förtöjningen slackar. Då krävs ett ordentligt avstånd mellan båt och brygga för att undvika skada. Exceptionellt lågvatten kan få som följd att båten blir hängande mellan förtöjningspunkterna. Båtar på OST sidan av C bryggan, från plats Cx till Cy SKALL ha ryckdämpare, även akter mot pålarna. 

För att låsa båten med godkänd kätting/vajer, SKALL dessa fästas i därför avsedda fästanordningar. Montering av dessa SKALL godkännas av hamnkaptenen på plats. Det är viktigt att tänka på att kätting/vajer aldrig får ta förtöjningslast, utan SKALL vara längre än utsträckta linor med ryckdämpare. 

Bryggförtöjning med bommar

Vid förtöjning vid bom skall samtliga linor fästas i bommarna med schackel och kaus, som för övriga platser. Eftersom bommarna är stummare förtöjning än platserna med pålar SKALL gummiryckdämpare användas både i för och akter, samt på eventuella spring. För att låsa båt fast till bryggan gäller även här att godkänd kätting/vajer inte ska ta förtöjningslast, utan vara längre än utsträckta förtöjningslinor. Låsanordning SKALL fästas i bommens förtöjningsbeslag eftersom det är förbjudet att installera något i själva bryggan. 

Tillfällig förtöjning längs kaj

Det är inte tillåtet att ligga längre än absolut nödvändigt vid rustningskajerna, vid dieselpumpen samt mastkranen. Båt får inte lämnas utan uppsikt på dessa platser. Se till att vara väl förberedd för att inte hindra andra i onödan. Båten SKALL vara väl avfendrad och förtöjningarna lagda så att rörelser i långskeppsriktningen begränsas. 

Elkablar

Det är ett absolut krav att kablar SKALL vara av typ som är avsedd för båtbruk. Kablar SKALL dras så att de inte hänger ner i vattnet. Skarvkablar får inte användas. Tänk på att dra kabeln så att olägenhet för andra och risk för fallskador minimeras.