Hamnordningen

 

 

 

HAMNORDNING VID ANDELSHAMNEN LAGUNEN I MALMÖ

Rev. 2018-01-18

Rev. 2018-02-06

 

 

 • 1 Allmänt

Andelshamnen Lagunen i Malmö Ekonomisk Förening, som arrenderar hamnområdet av Malmö kommun, svarar för drift och underhåll. Hamnen sköts, enligt styrelsens för den ekonomiska föreningen riktlinjer, av hamnmästaren med biträde av övriga hamnfunktionärer. Sektionen Hamn och Hus svarar inför andelshamnens styrelse för den operativa verksamheten beträffande båthamn, bryggor och till anläggningen hörande byggnader. I hamnen verkar en ideell förening, Båtsällskapet Lagunen, Malmö, BSLM.

 • 2 Hamn

Försäljning, byte eller uthyrning av båtplats förmedlas och administreras av kansliet. All nedsmutsning, stenkastning och avstjälpning i hamnen är förbjuden. Högsta tillåtna fart är 3 knop.

 • 3 Vakt-och klubbtjänst

Andelsägare har skyldighet att under kalenderåret utföra såväl vakttjänst som klubbtjänst i hamnen. Om så inte sker, debiteras andelsägaren avgifter efter fastställd taxa. För att tillgodoräkna vakttjänsten som fullgjord krävs att ett helt vaktpass genomföres. Ett vaktpass definieras som tiden mellan klockan 2000 – 0100 och skall vara bemannat av 2 personer, t.ex.andelsägare och en familjemedlem. 2 andelsägare kan dela på ett vaktpass men då krävs det 2 vaktpass  under året för fullgjord vakttjänst. Varje vaktpass skall, för att bli godkänt, dokumenteras i form av en vaktrapport som efter avslutat pass lämnas . i kansliets brevinkast. Bokningslista för vakttjänst finns i Klubbhusets entré.

Klubbtjänst, dvs. underhållsarbeten mm, anordnas normalt 2 gånger per år genom Hamnsektionens försorg. Särskild kallelse sker till dessa tillfällen. Andelsägare kan också genomföra s.k. flexibel klubbtjänst – om lämpliga arbetsuppgifter finns – efter överenskommelse med Hamnsektionen/Hamnkapten. Det krävs deltagande vid ett tillfälle för att ha fullgjort sin klubbtjänst. Alternativt kan man också gå ett extra vaktpass som då måste noteras i vaktrapporten.

 • 4 Tillträde byggnader

Bara nämnda förenings medlemmar, deras familjer och gäster och har tillträde till Lagunens byggnader. Gästande båtbesättningar har tillträde till gästtoaletter-/duschar och grillplatser. Rökförbud gäller i samtliga föreningens lokaler. Husdjur får ej vistas i klubbhuset.

 • 5 Gästande båtar

Gästande båtars besättningar skall anmäla sig till hamnkontoret, erlägga gästplatsavgift och följa tillämpliga delar av denna hamnordning. Gästbåtar anslutna till Frihamnsordningen skall om el/dusch önskas erlägga en särskild av styrelsen fastställd serviceavgift.

 • 6 Fordonstrafik

En så säker trafikmiljö som möjligt skall eftersträvas inom hamnområdet. För att undvika trafikfara vid körvägar och parkeringsplatser skall i möjligaste mån råda fri sikt. Högsta hastighet inom området är 20 km per timme. Bilparkering skall ske på anvisad plats. Cykelåkning på bryggorna är förbjuden, hamnfunktionär undantages.

 • 7 Husbilar/Husvagnar

Husbil är definitionsmässigt att betrakta som personbil. Husbil/ husvagn kan efter överenskommelse med hamnmästaren få uppställas temporärt t.ex i samband med rustning/avrustning av båt. Vid anslutning till elnätet skall serviceavgift erläggas.

Husbilar som parkerar på P-platsen utanför entré-bommen skall betala gästavgift och får därigenom tillgång till gästtoaletter mm på samma sätt som gästbåt.

 • 8 Lagunens egendom

Lagunens materiel får bara användas för båtskötsel. Lokaler, redskap, vagnar och övrigt skall återställas i samma skick som vid tillträdet. Dörrar skall låsas och bommar stängas. Lagunens arbetsbåtar får bara användas av personer, godkända av hamnkapten/styrelseledamot.

 • 9 Färskvatten

Det är förbjudet att använda färskvatten till biltvätt. Se till att kranarna är stängda och iaktta sparsamhet!

 • 10 Elström

All elektrisk utrustning som kopplas till Lagunens elnät skall vara av godkänd tillverkning. Kontinuerlig elanvändning (sommar respektive vinter) får endast ske mot betalning efter ingånget skriftligt avtal och med dekalmärkning vid anslutningen. Undantagsvis får anslutning ske mellan klockan 06.00 – 20.00 endast om båten är bemannad, varvid sammanlagd kontinuerlig effekt inte får överstiga 200 watt per båt. Vid arbete med verktyg eller dito, får effekten endast tillfälligt överskridas. Felaktigt anslutna kablar noteras. I sådant fall debiteras båtägaren dygnsavgift för ansluten tid samt en kontrollavgift.

 • 11 Avfall

I uppställda kärl för sophantering får bara avfall från båtarna kastas. Vid missbruk kan båtägare debiteras kostnaden för tömning. Allt avfall skall förpackas väl. Brandfarligt och/eller miljöfarligt avfall kastas i särskilda kärl vid miljöstationen. Spillolja skall tömmas i spilloljetanken. Skrot, virkesavfall mm. placeras på av hamnkaptenen anvisad plats.

 • 12 Hundar

Hund skall vara kopplad. Det är förbjudet att binda hund på bryggan annat än tillfälligt.

 • 13 Fiskeförbud

Fiske i hamnen är förbjudet. Mete utan kast är tillåtet.

 • 14 Segling

Det är förbjudet att segla i hamnen förutom vid ut och inlöpande. Undantag gäller bara för instruktörsledda aktiviteter. Båt som inlöper har företräde före båt som lämnar hamnen.

 • 15 Båt – utrustning

Båt skall vara försäkrad. Båtägaren kan uppmanas visa försäkringsbesked. Båt skall ha Lagunens dekal för innevarande år väl synlig från bryggan. Båt utan dekal äger föreningen rätt att märka med dekal på båtägarens bekostnad. Förtöjning skall ha fjädrar mot bryggan, dimensionerade till båtens storlek och i fullgott skick. Minst två fendrar på varje sida skall finnas. Båten skall vara förtöjd så att den inte skadar bryggan, stolpar eller andra båtar, den får inte skjuta ut bakom stolparna och får skjuta in över bryggan högst 0,3 meter. Vid P-bryggan, som är en fast brygga, är det inte tillåtet att båt skjuter in över bryggan eftersom vattenståndet varierar och risk för skada på båt/brygga då föreligger. Om båt sjunker eller blir liggande i marvatten, är ägaren skyldig att snarast ta upp eller länsa den.  Föreningen får annars bärga båten på ägarens ansvar och bekostnad.

 • 16    Bryggor

Det är förbjudet att spika eller göra annan åverkan på bryggorna. Lämplig typ av stegar för höga båtar anvisas av hamnkapten. Det är inte tillåtet att använda brygga som förvaringsplats. Båtar som skall kvarligga i sjön under vintern skall efter den 31/10 flyttas till ledig plats på E, G eller P-bryggan. För båt som kvarligger på övriga bryggor efter 31/10 kommer en avgift på 500:-/månad att debiteras under perioden november – april.

Efter upptagning av båt skall samtliga förtöjnings- och ledlinor tas bort senast den31/10. Därefter kommer ej borttagna förtöjnings- och ledlinor att borttagas av Hamnkontoret och andelsägaren kommer att debiteras en kostnad på 500 kr.

 • 17 Mastkran

Mastkranen får bara användas för lyft- och för mastarbeten. Båtägare, som avser att använda kranen längre tid, skall ha hamnkaptens tillstånd. Föremål får inte lämnas hängande i mastkranen. OBS! Kranen är skyltad med max. lyftkapacitet som inte får överskridas.

 • 18 Kaj för sjösättning

Båt får inte lämnas obevakad vid eller på sjösättningskajen utan hamnkaptens tillstånd. Master och materiel får inte ligga på kajen annat än tillfälligtvis vid sjösättning eller upptagning. Arbete med master skall ske på den markerade asfaltplanen närmast mastskjulen.

 • 19 Sjösättning – upptagning

Båtägarna svarar själv för sjösättning och upptagning. Båt, där ägaren inte betalat förfallna avgifter, får inte sjösättas. Lagunens dekal skall påsättas vid sjösättning (se § 15 ovan). Upptagning av båt med masten på är inte tillåten. Vid haveri och liknande situationer då båten måste lyftas med masten på skall Hamnkaptenen kontaktas innan upptagning.

 • 20 Uppläggningsplats

Båt får bara placeras på av hamnkontoret anvisad plats. I annat fall har föreningen rätt att flytta båten på båtägarens ansvar och bekostnad. Hamnkaptenen har rätt att anmoda båtägare att göra om dålig pallning. Vaggor, bockar, stegar och andra föremål skall vara märkta med båtplatsnummer. Båt, som inte är registrerad på andelsägare, får inte läggas upp utan särskilt tillstånd. Sådant tillstånd, respektive uthyrning av plats handläggs av hamnkansliet. Andelsägare har rätt till fri uppläggning av jolle. De asfalterade parkeringsytorna skall vara tömda på båtar senast den 15 maj varje år.

 • 21 Båttält och förrådscontainers

Om s.k båttält respektive container önskas uppföras gäller det bygglov som erhållits av Malmö Kommun. Information och hyresavtal mm gällande detta administreras av hamnkansliet. Uppkomna Kostnader belastas varje ägare.

 • 22 Båthus

Medlem kan hyra yta för uppläggning av båt i föreningens båthus mot hyreskostnad baserat på nyttjad kvm-yta enligt gällande taxa. Hyrestiden gäller för vinterperioden dvs 1 nov-30 april. Kansliet upprättar och underhåller en teckningslista för plats. Endast arbeten som inte ställer till olägenheter för andra båtar i båthuset får förekomma. T.ex svetsning och slipning är direkt olämpligt. Eluttag får endast användas under pågående arbeten. Även hyra av yta under sommarperioden kan förekomma mot avgift enligt taxa och efter godkännande av hamnkapten.

 • 23 Master – bommar

Om mast skall läggas i mastskjulet, skall den märkas med ägarens namn och båtplatsnummer och läggas på hylla. Bommar och annan materiel får inte finnas i mastskjulet. Omärkta master äger föreningen rätt att flytta ut från mastskjulet.

 • 24 Båtplats på land.

Båtägare/hyresgäst är skyldig att hålla ordning vid båtplatsen samt efter arbete städa runt och under båten. Pallningsmaterial skall bortforslas enligt anslag, i annat fall undanskaffas det på ägarens risk och bekostnad.

 • 25 Uthyrning av båtplats i sjön

All uthyrning av båtplatser hanteras av kansliet och kansliet upprättar alla hyresavtal.

Andelsägare som inte avser ha sin båt i sjön under delar av/hel säsong, anmäler detta till kansliet för att möjliggöra uthyrning. Efter ansökan om att erhålla uthyrningsintäkt medges detta enligt föreningens stadgar för max 2 år (behöver ej vara sammanhängande). Föreningen gör avdrag för vissa kostnader. Efter 2 år tillfaller hyresintäkten i sin helhet föreningen.

Medlem som hyr ut sin plats efter att 2 tillfällen med intäkt passerat får som ersättning tillgodoräkna sig fullgjord vakttjänst respektive klubbtjänst.

 

 • 26 Ansvar

Medlem, som inte följer bestämmelserna i denna hamnordning kan förlora hyresrätten till sin båtplats eller enligt ekonomiska föreningens stadgar, uteslutas ur föreningen.

 • 27 Säkerhet

Grillning får ej ske på bryggorna eller i båtarna. Påfyllning av drivmedel får endast ske vid servicebryggan.

 

Hamnordningen ersätter revison 18 januari 2018

 

Bilaga 1 ang arrende landuppläggning.

Bilaga 2 ang arrende av båtplats vid brygga.